🏆🏆🏆 УСПЕШНОТО УЧИЛИЩЕ 💙💙💙

 


 

 

 

 

 

 

 


Мисия

СУ „Елин Пелин” с.Руен да бъде гарант за качествен образователно- възпитателен процес с цел формиране на личности с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни на ефективна обществена реализация.

Визия

Дългогодишната история на СУ „Елин Пелин” с.Руен формира заслужено визията му на най-престижното училище в Община Руен, утвърдило се като средище на творчество и образованост с добрите си постижения на ДЗИ, спортни успехи и извънкласни дейности. СУ „Елин Пелин” е училище, гарантиращо знание за бъдещето..

Цел

Утвърждаване престижа и облика на СУ „Елин Пелин” и изграждане на образовани и социално ангажирани личности с формирани умения за пълноценна реализация в съвременното демократично общество.

Информация