"Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

По Дейност 2 – „Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда“ са включени:

  • 42 ученици от първи клас;
  • 45 ученици от втори до седми клас, които изпитват затруднения при преминаване към обучение от разстояние в електронна среда.

Сформирани са 21 групи. Обученията са с продължителност 4 учебни часа. За провеждането им се използват закупените в рамките на Дейност 1 устройства, като на всеки ученик се предоставя устройство за самостоятелно ползване по време на обучението.
 

 

 

 

Информация