"Заедно в грижата за всеки ученик", Mодул 3 - учебна 2021/2022 година

05.11.2021 г. - открит урок в IVа клас по Човекът и природата на тема: "Движение", проведен с г-жа Севда Плахова - класен ръководител и г-жа Фатме Муса - старши учител по биология и здравно образование


09.11.2021 г. - открит урок в IVб клас по Човекът и обществото на тема: "Старопланинската област - най дългата верига", проведен с г-н Иван Петков - класен ръководител и г-н Веселин Костадинов - учител по география и икономика10.11.2021 г. - открит урок в IVа клас по Математика на тема: "Изваждане на многоцифрени числа с преминаване от класа на хилядите", проведен с г-жа Севда Плахова - класен ръководител и г-жа Кадрие Салибрямова - учител по математика


15.11.2021 г. - открит урок в IVб клас по Български език и литература на тема: "Антоними", проведен с г-н Иван Петков - класен ръководител и г-жа Станислава Стаматова - учител по български език и литература


17.11.2021 г. - открит урок в IVа клас по Български език и литература на тема: "Думите в речта", проведен с г-жа Севда Плахова - класен ръководител и г-жа Станислава Стаматова - учител по български език и литература


19.11.2021 г. - открит урок в Vа клас по Математика на тема: "Деление на обикновени дроби" в ОРЕС, проведен с г-жа Минюрие Сюлейман - учител по математика и г-н Иван Петков - класен ръководител на IVб клас


23.11.2021 г. - открит урок в Vб клас по География и икономика на тема: "Климат - фактори и елементи", проведен с г-н Веселин Костадинов - учител по география и икономика и г-н Иван Петков - класен ръководител на IVб клас


23.11.2021 г. - открит урок в Vа клас по Български език и литература на тема: "Тримата братя и златната ябълка", проведен с г-жа Станислава Стаматова - учител по български език и литература и г-жа Севда Плахова - класен ръководител на IVа клас


26.11.2021 г. - открит урок в Vб клас по Български език и литература на тема: "Речниково и граматично значение на думата", проведен с г-жа Станислава Стаматова - учител по български език и литература и г- н Иван Петков - класен ръководител на IVб клас


30.11.2021 г. - открит урок в IVб клас по Математика на тема: "Събиране на многоцифрени числа с преминаване от класа на единиците в класа на хилядите", проведен с г- н Иван Петков - класен ръководител и г-жа Минюрие Сюлейман - учител по математика

 


30.11.2021 г. - открит урок в Vб клас по Математика на тема: "Умножение на обикновени дроби", проведен с г - жа Кадрие Салибрямова - учител по математика и       г-жа Севда Плахова - класен ръководител на IVа клас
 


09.12.2021 г. - открит урок в IVа клас по Математика на тема: "Събиране и изваждане на многоцифрени числа с преминаване", проведен с г-жа Севда Плахова - класен ръководител и г-жа Кадрие Салибрямова - учител по математика

 


13.12.2021 г. - открит урок в IVа клас по Български език и литература на тема: "Сказуемо", проведен с г-жа Севда Плахова - класен ръководител и г-жа Станислава Стаматова - учител по български език и литература

 


13.12.2021 г. - открит урок в IVб клас по Български език и литература на тема: "Сказуемо", проведен с г-н Иван Петков - класен ръководител и г-жа Станислава Стаматова - учител по български език и литература

 


13.12.2021 г. - открит урок в Vа клас по Човекът и природата на тема: "Светът на звездите", проведен с г-жа Фатме Муса - старши учител по биология и здравно образование и г-жа Севда Плахова - класен ръководител на IVа клас

 


14.12.2021г. - открит урок в IVб клас по Човекът и обществото на тема: "Природните богатства и дейността на човека", проведен с г-н Иван Петков - класен ръководител и          г-н Веселин Костадинов - учител по география и икономика

 


14.12.2021г. - открит урок в Vб клас по Математика на тема: "Сравняване на десетични дроби", проведен с г-жа Минюрие Сюлейман - учител по математика и г-н Иван Петков - класен ръководител на IVб клас

 


14.12.2021г. - открит урок в Vа клас по Български език и литература на тема: "Златното момиче"(българска народна приказка), проведен с г-жа Станислава Стаматова - учител по български език и литература и г-жа Севда Плахова - класен ръководител на IVа клас

 


15.12.2021г. - открит урок в Vб клас по Математика на тема: "Сравняване на десетични дроби", проведен с г-жа Кадрие Салибрямова - учител по математика и г-жа Севда Плахова - класен ръководител на IVа клас

 


15.12.2021г. - открит урок в Vб клас по Български език и литература на тема: "Звуково значение на думата", проведен с г-жа Станислава Стаматова - учител по български език и литература и г-н Иван Петков - класен ръководител на IVб клас

 


16.12.2021г. - открит урок в Vб клас по География и икономика на тема: "Води на сушата", проведен с г-н Веселин Костадинов - учител по география и икономика  и г-н Иван Петков - класен ръководител на IVб клас

 


16.12.2021г. - открит урок в IVб клас по Математика на тема: "Събиране и изваждане", проведен с г-н Иван Петков - класен ръководител  и г-жа Минюрие Сюлейман - учител по математика

 


17.12.2021г. - открит урок в IVа клас по Човекът и природата на тема: "Движение на Земята", проведен с г-жа Севда Плахова -  класен ръководител  и г-жа  Фатме Муса - учител по Биология и здравно образование

 

Информация