"Заедно в грижата за всеки ученик", Mодул 1 - учебна 2021/2022 година

Реализацията на НП: Заедно с грижата за ученика – Модул 1: служи като инструмент за оценяване на напредъка в развитието на индивидуалните способности на всеки ученик, за придобиване на увереност в собствените му възможности и повишаване на мотивацията му за учене. Тя дава възможност за:

  • Проследяване на напредъка на ученика в различните предметни области.
  • Адекватно планиране на образователните цели за всеки ученик съобразно
    индивидуалните му интереси и способности.
  • Формиране на  умения за критична самооценка на собствените му постижения.
  • Осигуряване на лесен достъп до информация.
  • Създаване на навици и умения за структуриране и оформяне на собствената му
    учебна дейност.

 


ПОРТФОЛИО
НА УЧЕНИК ОТ IIIa клас

 

 

 


ПОРТФОЛИО
НА УЧЕНИК ОТ IIIб клас

 

 

 

Информация