"Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия", Mодул A

 

       Реализацията на НП „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия“, ще допринесе за придобиване на нови компетентности в областта на гражданското образование и патриотичното възпитание на учениците, както и за провеждане на дейности, свързани със съхраняването на историческата памет за българската армия и за националните традиции и култура. Чрез този проект  ще се постигне:

  • Засилване  интереса на учениците към историческите събития, традиции свързани с Българската армия;

  • Изграждане на умения за ориентиране в историческите събития свързани  с  традициите  на въоръжените сили;

  • Преосмисляне на  националното минало  чрез историята и традициите на Българската армия – на територията в региона;

  • Формиране на траен интерес към изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия;

  • Трайно изграждане и поддържане на училищните обичаи, свързани с патриотичното възпитание на учениците.
     

Стартираха дейности с учениците от IX и Х клас по  Национална програма на Министерство на образованието и науката и Министерство на отбраната „Изучаване и съхраняване  на традициите и историята на Българската армия“
 

 

 

Информация