"ДА БЪДЕМ ТОЛЕРАНТНИ"

Стартира серия от открити уроци на тема "Да бъдем толерантни".
Ученици дискутират, анализират и разиграват ролеви ситуации, свързани с темата. 

 

09.11.2021г. - Открит урок в VIIа клас, проведен от педагогическия съветник г-жа Елена Жекова, училищния психолог г-жа Венета Иванова и ресурсния учител г-жа Нели Костова

 


17.11.2021г. - Открит урок в VIIIв клас, проведен от педагогическия съветник г-жа Елена Жекова, училищния психолог г-жа Венета Иванова и ресурсния учител г-жа Нели Костова

 

 

 

 

 

 


18.11.2021г. - Открит урок във IIб клас, проведен от педагогическия съветник г-жа Елена Жекова, училищния психолог г-жа Венета Иванова и ресурсния учител г-жа Нели Костова

 


25.11.2021г. - Бинарен урок в VIIб клас, по Български език и литература и Математика на тема: "Линейни уравнения. Анотация", проведен от г-жа Джеврие Якуб - учител по математика и г-жа Наташа Паспалева - учител по български език и литература

 

 


26.11.2021г. - Интердисциплинарен урок по Български език и литература, Английски език и Музика в Xб клас на тема: "Очите в света на музиката", проведен с г - н Димо Парушев - учител по Български език и литература, с г - жа Емне Ибрям - учител по Английски език и г - жа Деница Андонова - учител по Музика

 

 

 


07.12.2021 г. - Нетрадиционен урок по Английски език, Човекът и природата и Физическо възпитание и спорт в VIб клас на тема: "Спортна гимнастика", проведен с г-жа Гюлсюм Али - учител по Английски език, с г-н Григор Йончев - старши учител по Биология и ЗО и г-жа Себиха Ахмед - старши учител по ФВС


25.02.2022 г. - Интердисциплинарен урок по БЕЛ и ФВС на тема: "Бягаща пунктуационна норма" в XIб клас, проведен с г-жа Фатме Смаил - учител по БЕЛ и г-н Жулиен Пиличев - старши учител по ФВС

 

 

 


11.03.2022 г. - Бинарен интерактивен урок по Руски език и Математика на тема: "Путешествие в мир профессий и прилагане на тригонометрични функции в професиите" в XIв клас, проведен с г-жа Татяна Чорбаджийска - старши учител по Руски език и г- н Исмаил Селим - старши учител по Математика

 


16.03.2022г. - Интерактивен урок по БЕЛ, Технологии и
предприемачество на тема: "Христо Ботев - личност и творчество. Ботев като фейлетонист"  в IXб клас, проведен с г-жа Русанка Германова - старши учител по БЕЛ и г-жа Азизе Сали - учител по Технологии и предприемачество

 

 


22.03.2022г. – Тринарен открит урок по Биология и ЗО, Химия и ООС и Физика и астрономия на тема: „Мутагенни фактори“ в Хб клас, проведен с г-жа Мария Чанева – старши учител по БЗО, г-жа Иванка Атанасова – старши учител по ХООС и г-жа Мария Димитрова – старши учител по Физика и астрономия. На урока присъстваха г-жа Таня Колева – старши експерт по Природни науки и екология при РУО – гр. Бургас и учители по Биология и ЗО, Химия и ООС и Физика и астрономия от различни училища на обл. Бургас.

 

 

 


25.03.2022г. - Бинарен нетрадиционен урок по Руски език и Физическо възпитание и спорт на тема: „Силни в битките, близки в дружбата и приятелството“ в Хг клас, проведен от г-жа Елена Георгиева – старши учител по Руски език и  г-н Борис Николов – старши учител по ФВС.

 


28.04.2022г. – Тринарен открит урок по Биология и ЗО, Химия и ООС и Гражданско образование на тема: „Клонирането - биохимичен и морален аспект“ в ХIа клас, проведен с г-жа Анифе Хасан – главен учител по Биология и ЗО, г-жа Павлинка Русева – старши учител по Химия и ООС и г-жа Теодора Тодорова – старши учител по Гражданско образование. На урока присъстваха г-жа Таня Колева – старши експерт по Природни науки и екология при РУО – гр. Бургас и учители по Биология и ЗО, Химия и ООС и Гражданско образование от различни училища на обл. Бургас.

 

 

 

 


10.05.2022г. – Тринарен открит урок по Български език и литература, Математика и Музика на тема: „Извличане(възприемане) на информация от текст“ в Ха клас, проведен с г-жа Златка Димитрова – главен учител по БЕЛ,          г-жа Радина Кенова –  учител по Математика и г-жа Деница Андонова –  учител по Музика. На урока присъства г-жа Венета Иванова – старши експерт по Български език и литература при РУО – гр. Бургас и учители по Български език и литература, Математика и Музика от различни училища на обл. Бургас.

 

 

 

 


ПСИХОЛОГИЧЕСКИ СБЛЪСЪК ЗА РАЗВИТИЕ НА ЛИЧНОСТТА В VIII - МИТЕ КЛАСОВЕ

 

1 ден: между Vlllб клас и Vlllг клас

 

 

 


2 Ден: между VIII а и VIII в клас

 

 

Информация