ВАЖНО! 

 

За родителите на бъдещите първокласници!

 

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

 

За учебната 2022/2023 година СУ „Елин Пелин“, с. Руен обявява прием на две паралелки по 24 ученици в клас. 

 

Вид дейност Срок

1

Приемане на молби /заявление/ за записването на учениците в I клас.

01-10.06.2022г.

2

Обявяване на списък с класираните ученици.

10.06.2022г.

3

Записване на класираните ученици с оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група.

13-17.06.2022г.

4

Обявяване на свободните места.

17.06.2022г.

5

Попълване на свободните места.

20-30.06.2022г.

6

Обявяване на останалите свободни места.

30.06.2022г.

7

Попълване на свободните места.

До 14.09.2022г.

8

Утвърждаване на списъците с приетите ученици по паралелки.

До 14.09.2022г.

 

Необходими документи при кандидатстване:

- Молба/Заявление от родител/настойник - по образец на училището

- Удостоверение за настоящ адрес

 

Необходими документи при записване:

- Удостоверение за завършена подготвителна група или Декларация от родител, че детето не е посещавало ПГ

- Лична здравна профилактична карта

- Декларация по Закон за защита на личните данни - по образец на училището

- Заявление за включване в ЦОУД, ИУЧ или ФУЧ - по образец на училището

- Заявление за участие в часовете по спортни дейности

 

Заявление за приемане на ученици в първи клас                 

Информация