Вътрешноинституционална квалификация на педагози от ПЕКК "Математика и информационни технологии"  на тема: ”Използване на възможностите на GeoGebra в 6 клас "

04.05.2023 г.

 

 

 

 


Извънинституционална квалификация  на педагогическите специалисти при СУ „Елин Пелин“  с. Руен  на тема: "STEM-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ КАТО ОСНОВА ЗА УСПЕХ В УЧИЛИЩЕ И ИЗВЪН НЕГО"
01.02.2023 г.

 

 

 


Вътрешноинституционална квалификация на педагози от ПЕКК "Чужди езици"  на тема: ”Цели и задачи на чуждоезиковото обучение.Специфични особености на работа с ученици билингви. Интерактивни форми и методи на работа. Обмяна на опит и добри педагогически практики."

17.11.2022 г.
 

  


 

 

 


Вътрешноинституционална квалификация на педагози от ПЕКК "НЕ"  на тема: "Обмен на идеи, похвати и методи за разнообразяване на учебната дейност в начален етап"

17.11.2022 г.

 

 

 

 

 

 


Вътрешноинституционална квалификация на педагози от ПЕКК "ПНЕ"  на тема: Отчитане и обсъждане на резултатите от тест "Входяща диагностика" по учебни предмети от ПЕКК "Природни науки и екология"

18.10.2022 г.

 

 

 

 

Информация