Вътрешноинституционална квалификация на ПЕКК "Чужди езици":

Форми и методи на проверка на знанията  с цел периодично отчитане

 на постигнатите резултати и създаване на мотивация за учене. 

Картотекиране на изоставащи и напреднали ученици.

 

  

 

 


Вътрешноучилищно обучение НЕ на тема "Дигитална раница- споделен опит"

 

 

  

 


Вътрешноинституционална квалификация на учителите  от ПЕКК "ПНЕ" 

 

на тема: Отчитане и обсъждане на резултатите от тест "Входяща диагностика"

 

по учебни предмети от КОО "Природни науки и екология"

 

13.10.2023 г.

 

Информация