ИНОВАЦИЯ

Нашата иновация е ориентирана към утвърждаване и все по-широко прилагане на иновативни методи на преподаване в съответствие с новата образователна действителност.

Името на иновацията „РАЗВИТИЕ“ е абревиатура от:

Рразнообразие в методите на преподаване
А – алтернатива на традиционните методи

Ззнания
В
виртуална, добавена и смесена реалност чрез zSpace технология
И
интерактивност
Т
творчество
Иидея
Еексперимент

В основата  на предлаганата иновация е използването на zSpace технологията и нетрадиционни методи на обучение в урочната дейност:

  • групова работа
  • проектно ориентирано обучение
  • решаване на казуси
  • експеримент в реално време
  • симулация
  • моделиране
  • обърната класна стая
  • бинарни и тринарни уроци и др.

използване на образователните платформи и технологии, чрез които се постига развитие на интереса и мотивацията, ангажиране на учениците, развитие на умения за съвместна дейност и сътрудничество и като крайна цел – постигане на по-високо качество на обучението.

В дейностите по иновацията през първата учебна година ще се включат всички ученици от 5. и 8. клас. Учебната година ще бъде разделена на етапи от по 5 седмици и през всяка пета седмица ще бъдат представяни добри практики с използваните иновативни методи. През всяка презентационна седмица добри практики ще споделя по един екип за ключови компетентности.

 

 Дейности през учебната 2021-2022 година:

 

20.10.2021г. -  Обучение на учителите за работа със zSpаce

 

 

 

 

Открити иновативни уроци  
с използване на zSpаce и иновативни методи на обучение, 

с участие на родителите

 

 

Първа презентационна седмица:

ПЕКК: МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

23.11.2021г. - иновативен открит урок в Vа клас по Математика на тема: Действия с обикновени дроби. Намиране на неизвестен множител, делимо и делител",  проведен с   г-жа Минюрие Сюлейман - учител по математика

 

 

 

24.11.2021г. - иновативен открит урок в Vб клас по Математика на тема: „Действия с обикновени дроби. Намиране на неизвестен множител, делимо и делител", проведен с г-жа Кадрие Салибрямова - учител по математика

 

 

24.11.2021г. – иновативен  открит  урок в VIIIа клас  по Математика на тема: „Квадратен корен", проведен с г-жа Радина Кенова - учител по математика

 

 

 

 29.11.2021 г. – иновативен  открит  урок в VIIIв клас по Информационно технологии на тема: „Съвременни компютърни системи - компоненти", проведен с г-жа Тайбе Хилми – главен учител по ИТ

 

Информация