ИНОВАЦИЯ

Нашата иновация е ориентирана към утвърждаване и все по-широко прилагане на иновативни методи на преподаване в съответствие с новата образователна действителност.

Името на иновацията „РАЗВИТИЕ“ е абревиатура от:

Рразнообразие в методите на преподаване
А – алтернатива на традиционните методи

Ззнания
В
виртуална, добавена и смесена реалност чрез zSpace технология
И
интерактивност
Т
творчество
Иидея
Еексперимент

В основата  на предлаганата иновация е използването на zSpace технологията и нетрадиционни методи на обучение в урочната дейност:

  • групова работа
  • проектно ориентирано обучение
  • решаване на казуси
  • експеримент в реално време
  • симулация
  • моделиране
  • обърната класна стая
  • бинарни и тринарни уроци и др.

използване на образователните платформи и технологии, чрез които се постига развитие на интереса и мотивацията, ангажиране на учениците, развитие на умения за съвместна дейност и сътрудничество и като крайна цел – постигане на по-високо качество на обучението.

В дейностите по иновацията през първата учебна година ще се включат всички ученици от 5. и 8. клас. Учебната година ще бъде разделена на етапи от по 5 седмици и през всяка пета седмица ще бъдат представяни добри практики с използваните иновативни методи. През всяка презентационна седмица добри практики ще споделя по един екип за ключови компетентности.

В дейностите по иновацията през втората учебна година ще се включат всички ученици от 5., 6., 8.  и 9. клас. Учебната година ще бъде разделена на етапи от по 5 седмици и през всяка пета седмица ще бъдат представяни добри практики с използваните иновативни методи. През всяка презентационна седмица добри практики ще споделя по един екип за ключови компетентности.

Информация