За нас

Ръководство
Таня Николова Петрова – Директор
Росица Тодорова Йовкова – ЗД по УД
Адем Хюсеин Халил – ЗД по УД
Златка Иванова Николова – ЗД по АСД
ПЕКК „Начален етап“
Гюлсюм Ереджеб Кадир – Учител в НЕ
Райчо Иванов Белев – Ст.учител в НЕ, председател на ПЕКК
Иван Жечев Петков– Ст.учител в НЕ
Севда Минчева Плахова– Ст.учител в НЕ
Гина Иванова Калева – Учител в НЕ
Павлета Николаева Каменска – Ст.учител в НЕ
Мюджеля Мустафа Билял – Ст.учител в НЕ
Иванка Станчева Калудова – Ст.учител в НЕ
Неделчо Велев Велев – Ст.учител в НЕ
Хабибе Мехмед Хамид- Учител в НЕ
Кремена Стоянова - Учител в НЕ
Тихомира Илиева - Учител в НЕ
ПЕКК „Български език и литература“
Фатме Ибрям Смаил- Учител по БЕЛ
Златка Иванова Димитрова – Гл.учител по БЕЛ
Русанка Янкова Германова– Ст.учител по БЕЛ
Мария Руменова Христова- Учител по БЕЛ, председател на ПЕКК
Анифе Али Хамид- Учител по БЕЛ
Светослава Бицкова - Учител по БЕЛ
Джемиле Осман - Учител по БЕЛ
ПЕКК „Чужди езици“
Яшарие Мехмед Балджи  - Ст.учител по Руски език, председател на ПЕКК
Галина Цонева Атанасова - Учител по Английски език
Гюлсум Илияз - Йосифова - Учител по Руски език
Емне Ибрям - Учител по Английски език
Елена Жекова - Учител по Английски език
 
ПЕКК „Математика и информационни технологии“
Радина Ганчева Кенова – Учител по Математика
Джеврие Салим Якуб– Ст.учител по Математика
Тайбе Хилми Хилми – Ст.учител по Информатика  и ИТ
Исмаил Ахмед Селим - Учител по Информатика  и ИТ
Кадрие Халил Салибрямова - Учител по Математика
Семра Керим Иб – Ръководител направление „ИКТ“ и учител по ИТ
Минюрие Сервер Сюлейман - Учител по Математика
Стефан Костадинов - учител по Икономика
ПЕКК „Природни науки и екология“
Григор Средков Йончев – Ст.учител по Биология и ЗО, председател на ПЕКК
Анифе Хасан Ахмед – Гл.учител по Биология и ЗО
Мария Георгиева Чанева – Учител по Биология и ЗО
Мария Николова Димитрова – Ст.учител по Физика и астрономия
Иванка Ангелова Атанасова – Ст.учител по Химия и ООС
Павлинка Димитрова Русева - Ст.учител по Химия и ООС
ПЕКК „Обществени науки и гражданско образование“
Маргарита Николова Чолакова – Ст.учител по История и цивилизация
Хурие Шабан Бекир – Учител по История и цивилизация
Емине Ереджеб Али – Ст.учител по География и икономика, председател на ПЕКК
Димитър Господинов Янков – Ст.учител по География и икономика
Теодора Влаева Тодорова – Ст.учител по Философски науки
ПЕКК „Физическо възпитание, спорт и изкуства“
Жулиен Карамфилов Пиличев – Ст.учител по Физическо възпитание и спорт, председател на ПЕКК
Борис Кирязов Николов – Ст.учител по Физическо възпитание и спорт
Мариана Савова Николаева – Ст.учител по Физическо възпитание и спорт
Себиха Кадир Ахмед– Ст.учител по Физическо възпитание и спорт
Пенка Костадинова Стоянова – Ст.учител по Музика
Йорданка Вълева Гъделова – Учител по Изобразително изкуство
Азизе Сали – Учител по Технологии и Предприемачество и ДТИ
Личностна подкрепа
Венета Тодорова Иванова - Психолог
Нели Костова - Ресурсен учител 
Непедагогически персонал
Адреяна Христова Стайкова – Счетоводител
Фатме Хасан Ахмед – Завеждащ административна служба
Назмие Еминова – Оперативен счетоводител
Зийнеб Мехмед Мустафа - Домакин