За нас

Ръководство
Таня Николова Петрова – Директор
Адем Хюсеин Халил – ЗД по УД
Златка Иванова Николова – ЗД по АСД
ПЕКК „Начален етап“
Павлета Николаева Каменска – Ст.учител в НЕ, Председател на ПЕКК
Гюлсюм Ереджеб Кадир – Учител в НЕ
Гюлтен Неджати Хюсеин - Учител в НЕ
Иван Жечев Петков– Ст.учител в НЕ
Севда Минчева Плахова– Ст.учител в НЕ
Гина Иванова Калева – Учител в НЕ
Иванка Станчева Калудова – Ст.учител в НЕ
Мюджеля Мустафа Билял – Ст.учител в НЕ
Неделчо Велев Велев – Ст.учител в ЦОУД
Александрина Василева Ангелова - Учител в ЦОУД
Кремена Стоянова Стоянова - Ст.учител в ЦОУД
Шазие Сюлейман Смаил - Учител в ЦОУД
ПЕКК „Български език и литература“
Димо Стефанов Парушев - Ст.учител по БЕЛ, Председател на ПЕКК
Фатме Ибрям Смаил- Учител по БЕЛ
Златка Иванова Димитрова – Гл.учител по БЕЛ
Русанка Янкова Германова– Ст.учител по БЕЛ
Даниела Георгиева Георгиева - Учител по БЕЛ
Наташа Янкова Паспалева - Учител по БЕЛ
Светослава Славова Бицкова - Учител по БЕЛ
Ренета Михайлова Матева - Учител по БЕЛ
Виолета Христова Станчева - Ст.учител по БЕЛ
ПЕКК „Чужди езици“
Емне Ахмед Ибрям - Учител по Английски език, Председател на ПЕКК
Галина Цонева Атанасова - Учител по Английски език
Снежана Стефанова Желева - Учител по Руски език
Татяна Ангелова Чорбаджийска - Ст.учител по Английски език
Емине Неджми Хюсеин - Учител по Английски език
 
ПЕКК „Математика и информационни технологии“
Исмаил Ахмед Селим - Учител по Математика, Председател на ПЕКК
Росица Евгениева Иванова – Учител по Математика
Джеврие Салим Якуб– Ст.учител по Математика
Тайбе Хилми Хилми – Ст.учител по Информатика  и ИТ
Кадрие Халил Салибрямова - Учител по Математика
Семра Керим Иб – Ръководител направление „ИКТ“ и учител по ИТ
Минюрие Сервер Сюлейман - Учител по Математика
Стефан Костадинов - учител по Икономика
ПЕКК „Природни науки и екология“
Иванка Ангелова Атанасова – Ст.учител по Химия и ООС, Председател на ПЕКК
Григор Средков Йончев – Ст.учител по Биология и ЗО
Анифе Хасан Ахмед – Гл.учител по Биология и ЗО
Мария Георгиева Чанева – Учител по Биология и ЗО
Мария Николова Димитрова – Ст.учител по Физика и астрономия
Павлинка Димитрова Русева - Ст.учител по Химия и ООС
ПЕКК „Обществени науки и гражданско образование“
Хурие Шабан Бекир – Ст.учител по История и цивилизации, Председател на ПЕКК
Маргарита Николова Чолакова – Ст.учител по История и цивилизации
Емине Ереджеб Али – Ст.учител по География и икономика
Димитър Господинов Янков – Ст.учител по География и икономика
Николинка Крумова Стоева - Ст.учител по История и цивилизации и География и икномика
Теодора Влаева Тодорова – Ст.учител по Философски науки
Веселин Драганов Костадинов - Учител по Истории и цивилизации
 
ПЕКК „Физическо възпитание, спорт и изкуства“
Деница Иванова Желева-Андонова – Учител по Музика, Председател на ПЕКК
Борис Кирязов Николов – Ст.учител по Физическо възпитание и спорт
Мариана Савова Николаева – Ст.учител по Физическо възпитание и спорт
Себиха Кадир Ахмед– Ст.учител по Физическо възпитание и спорт
Жулиен Карамфилов Пиличев – Ст.учител по Физическо възпитание и спорт
Йорданка Вълева Гъделова – Учител по Изобразително изкуство
Азизе Сали – Учител по Технологии и Предприемачество и ДТИ
Личностна подкрепа
Венета Тодорова Иванова - Училищен психолог
Нели Николова Костова - Ресурсен учител 
Елена Живкова Жекова - Педагогически съветник
Непедагогически персонал
Андреяна Христова Стайкова – Гл. счетоводител
Фатме Хасан Ахмед – Завеждащ административна служба
Назмие Еминова – Оперативен счетоводител
Зийнеб Мехмед Мустафа - Домакин
 
Информация