Документи

Стратегия за развитието на СУ "Елин Пелин" с.Руен за периода 2023-2028 г
План за изпълнение на дейностите по стратегията за развитие 2023-2028 г
Годишен план за изпълнение на стратегическите цели на СУ "Елин Пелин" за учебната 2023/2024 г.
План за работа на училищния екип за превенция на разпространението и употреба на наркотични вещества за учебната 2023/2024 г.
Процедура за предоставяне на общa и допълнителна подкрепа за личностно развитие 2023/2024 г.
Правилник за дейността на училището през учебната 2023/2024 г.
Годишен план за учебната 2023/2024 г.
План на училищната комисия за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти за учебната 2023/2024 г.
Правилник за вътрешния трудов ред за учебната 2023/2024 г.
Етичен кодекс на училищната общност за учебната 2023/2024 г.
План за работа на училищния координационен съвет за превенция на насилието и тормоза за учебната 2023/2024 г.
Годишен план за контролната дейност на директора на СУ "Елин Пелин" за учебната 2023/2024 г.
Механизъм за противодействие на тормоза в СУ "Елин Пелин" за учебната 2023/2024 г.
Програма за подкрепа на личностното развитие на учениците за учебната 2023/2024 г.
Приети форми на обучение за учебната 2023/2024 г.
Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение и труд за учебната 2023/2024  г.
План програма за действие 2023/2024 година за безопасност на движението по пътищата
Училищни учебни планове за учебната 2023/2024 г.

Училищна програма за часовете, които не се водят от учители специалисти по време на заместване на отсъстващ учител за учебната 2023/2024 г.

Училищна програма на училищната комисия за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование за учебната 2023/2024 година

Училищна програма за усвояване на съвременния български книжовен език за учебната 2023/2024 година

Училищен план за насърчаване и повишаване на грамотността за учебната 2023/2024 година

Училищен план за подобряване и развитие на процеса на обучението по математика за учебната 2023/2024 година

Училищен план за подобряване и развитие на обучението по български език и литература в прогимназиален и гимназиален етап за учебната 2023/2024 година

Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност

Вътрешни правила за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация 

Отчет за 2019 година на постъпилите заявления по реда на закона за достъп до обществена информация
Отчет за 2020 година на постъпилите заявления по реда на закона за достъп до обществена информация
Отчет за 2021 година на постъпилите заявления по реда на закона за достъп до обществена информация
Отчет за 2022 година на постъпилите заявления по реда на закона за достъп до обществена информация
Отчет за 2023 година на постъпилите заявления по реда на закона за достъп до обществена информация

 

 

 

Информация