Документи

Стратегия за развитието на СУ "Елин Пелин" с.Руен за периода 2016-2020 г.
Правилник за дейността на училището през учебната 2020/2021 г.
Годишен план за учебната 2020/2021 г.
Правилник за вътрешния трудов ред
Етичен кодекс на училищната общност
Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден
План за работа на училищния координационен съвет за превенция на насилието и тормоза
 Механизъм за противодействие на тормоза в СУ "Елин Пелин"
Училищна програма за подкрепа на личностното развитие на учениците
Мерки за повишаване качеството на образованието
План за подкрепа на личностното развитие на ученика за учебната 2020/2021 г.
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
Програма за превенция на ранното напускане
Приети форми на обучение

План програма за безопасност на движението по пътищата.

 

План програма за действие 2021 година за безопасност на движението по пътищата.

Училищни учебни планове
План за заседанията на ПС
Училищна програма за часовете, които се водят от учители неспециалисти по време на заместване на отсъстващ учител
Вътрешни правила за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация
Отчет за 2019 година на постъпилите заявления по реда на закона за достъп до обществена информация
Отчет за 2020 година на постъпилите заявления по реда на закона за достъп до обществена информация
Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност

 

Информация