Документи

Стратегия за развитието на СУ "Елин Пелин" с.Руен за периода 2016-2020 г.
Правилник за дейността на училището през учебната 2018/2019 г.
Годишен план за учебната 2018/2019 г.
Правилник за вътрешния трудов ред
Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден
Програма за превенция на ранното напускане на училище
План за работа на училищен координационен съвет за превенция и интервенция на насилието и тормоза в СУ "Елин Пелин" за учебната 2018/2019 г. 
Единни училищни правила за задълженията на всички служители, свързани със случаите на насилие и тормоз
 Механизъм за противодействие на тормоза в СУ "Елин Пелин"
Програма за подкрепа на личностното развитие на ученика за учебната 2018/2019 г.
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
План за противодействие на тероризма в СУ "Елин Пелин" с.Руен
План програма за безопасност на движението по пътищата
Система от качествени показатели за оценяване на учениците от I, II и III клас
План за заседанията на ПС
Училищна програма за часовете, които се водят от учители неспециалисти по време на заместване на отсъстващ учител
Вътрешни правила за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация
Заповед - Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"
Обява за набиране на предложения за доставка на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти
Заповед за определяне на заявител по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"
Протокол за избор на заявител по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"
Програма и график на допълнителното обучение по Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за успех"
Програма и график на допълнителното обучение по Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за успех" в НЕ