Документи

Стратегия за развитието на СУ "Елин Пелин" с.Руен за периода 2020-2024 г
Правилник за дейността на училището през учебната 2021/2022 г.
Годишен план за учебната 2021/2022 г.
Правилник за вътрешния трудов ред за учебната 2021/2022 г.
Етичен кодекс на училищната общност за учебната 2021/2022 г.
Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден за учебната 2021/2022 г.
План за работа на училищния координационен съвет за превенция на насилието и тормоза за учебната 2021/2022 г.
Механизъм за противодействие на тормоза в СУ "Елин Пелин" за учебната 2021/2022 г.
Училищна програма за подкрепа на личностното развитие на учениците за учебната 2021/2022 г.
Мерки за повишаване качеството на образованието
План за подкрепа на личностното развитие на ученика за учебната 2021/2022 г.

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи за учебната 2021/2022 г.

Програма за превенция на ранното напускане за учебната 2021/2022 г.
Приети форми на обучение за учебната 2021/2022 г.

План програма за безопасност на движението по пътищата за учебната 2021/2022  г.

План програма за действие 2021 година за безопасност на движението по пътищата
Училищни учебни планове за учебната 2021/2022 г.
План за заседанията на ПС за учебната 2021/2022 г.

Училищна програма за часовете, които се водят от учители неспециалисти по време на заместване на отсъстващ учител за учебната 2021/2022 г.

Вътрешни правила за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация  за учебната 2021/2022 г.

Отчет за 2019 година на постъпилите заявления по реда на закона за достъп до обществена информация
Отчет за 2020 година на постъпилите заявления по реда на закона за достъп до обществена информация
Отчет за 2021 година на постъпилите заявления по реда на закона за достъп до обществена информация
Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност
Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение и труд
Училищна програма за занимания по интереси
Училищна програма за насърчаване и повишаване на грамотността
Училищна програма за усвояване на съвременния български език
Училищна програма за подобряване и развитие на обучението по математика
Училищна програма за подобряване и развитие на обучението по български език и литература

Годишен план за контролната дейност на директора на СУ "Елин Пелин" за учебната 2021/2022г.

 

 

 

Информация