Стипендии

 

 

Служебна бележка - образец 8.
Правила и указания за подаване на документи и отпускане на стипендии за учебната 2022/ 2023 година
Информация за стипендии
Заповед стипендии за учебната 2022/ 2023 година

Заявление-декларация за отпускане на стипендия за постигнати образователни

резултати - образец 1.

Заявление-декларация за отпускане на стипендия за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване

на отпадането - образец 2.

Заявление-декларация за отпускане на стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания, както

и на ученици със специални образователни потребности - образец 3.

Заявление-декларация за отпускане на стипендия за подпомагане на ученици без родител/и - образец 4.
Заявление-декларация за отпускане настипендия на еднократна стипендия образец 5.
Заявление-декларация за отпускане на месечна целева стипендия - образец 6.
Заявление-декларация за отпускане на еднократна целева стипендия - образец 7.

Информация