Организация на учебния ден през учебната 2019/2020 година
Седмично разписание на часовете за I учебен срок      

График за провеждане на ДЧК за консултиране на ученици и родители и работа с училищна документация за I срок

   
График за провеждане на консултации за учениците по учебни предмети за I учебен срок    
График учебно време
Заявление за издаване на дубликати
Заявление за издаване на удостоверение за преместване
Заявление за признаване на завършен етап-клас
Заявление за прием в първи клас
Заявление за прием в пети клас
Заявление за допускане до ДЗИ