Организация на учебния ден през учебната 2021/2022 година
Списък на учебници за учебната 2021/2022 година
График за класни и контролни работи - прогимназиален етап за учебната 2021/ 2022 година
График за класни и контролни работи - гимназиален етап за учебната 2021/ 2022 година
График за провеждане на консултации за учениците по учебни предмети за II-ри срок за учебната 2021/ 2022 година
График за провеждане на I-ва поправителна сесия през месец юли за  IX клас, профил "Природни науки " на учебната 2021/ 2022 година
График за провеждане на I-ва поправителна сесия през месец юли за  X клас, профил "Икономическо развитие " на учебната 2021/ 2022 година
График за провеждане на I-ва поправителна сесия през месец юли за  XI клас, профил "Природни науки " на учебната 2021/ 2022 година
График за провеждане на изпитите за промяна на оценка за XII клас през юли месец на учебната 2021/ 2022 година

 

Информация