График за класни и контролни работи на прогимназиален етап за II срок на учебната 2020/2021 
График за класни и контролни работи на гимназиален етап за II срок на учебната 2020/2021 
Седмично разписание на часовете за II учебен срок
График за провеждане на консултации за учениците по учебни предмети за II учебен срок
График за провеждане на ДЧК за консултиране на ученици и родители и работа с училищна документация за II срок
Организация на учебния ден през учебната 2020/2021 година
Седмично разписание на часовете за I учебен срок      

График за провеждане на ДЧК за консултиране на ученици и родители и работа с училищна документация за I срок

   
График за провеждане на консултации за учениците по учебни предмети за I учебен срок    
График учебно време
График за класни и контролни работи на прогимназиален етап за I срок на учебната 2020/2021 
График за класни и контролни работи на гимназиален етап за I срок на учебната 2020/2021 

 

Информация