"School.net"

 

Подобряване на наличния интернет сайт на училището със снимков материал, документи, информация, видеа; Популяризиране на наличната интерактивна материална база в интернет пространството; Създаване на социална мрежа на училището; Обмяна на опити и идеи със създадените подгрупите на тематичната област на „Дигитална креативност“

 

 

 


 

 

School-DGTV ”ARTIST”

 

 

Творчеството е движещата сила  на училищната телевизия, която ще представя училищния живот. Дейността  на Клуб „School-DGTV ”ARTIST”  ще се основава най-вече на креативността на учениците,  характеризираща се с високо ниво на самостоятелност, активност, мотивация и съучастие в процеса на обучение. Чрез изкуството на словото, ще  имат шанс да представят своите умения и постиженията на своите съученици, използвайки възможностите на телевизията. Учениците след предварителна подготовка ще се научат самостоятелно да планират работата си, формират различни екипи за съвместна работа. Екипът на училищната телевизия  ще изработва телевизионни репортажи за училищния живот и ще се реализира във връзка с различни празници и инициативи, ще осъществява дейности като мултимедийни презентации, медийно обслужване на проекти,  и др., ръководейки се изцяло от творческо мислене и представяне на идеите с помощта на интерактивни  и дигитални средства, за да постигне своите цели, а именнo: да докосне сърцата и умовете на аудиторията; да се създе емоции, които да въздействат и оставят трайни следи в детското съзнание; да се генерират забележителни дигитални идеи, които да се изпълняват  с най-висок стандарт, чрез комбинация от креативност, успешни практики и технически опит в дигиталното на обществото.

 

 

 


 

 

"Артхимия"

 

Идеята на заниманията в група Артхимия е учениците да припознаят сложната, объркана , скучна химия в красива, интересна и забавна наука.  Изучавайки и използвайки материалите за творчество – бои, лепила, хартия, стъкло, учениците  да осъзнаят, че химията е наука, но и изкуство на материята.

 

 

 

 


 

 

"Биоритъм"

 

Придобиване на социобиокултура у учениците чрез казуси, ролеви игри и творчество. Практическо прилагане на теоретични познания в ежедневието. Запознаване с основни норми на живот при човека, проблемите свързани с него и начините за тяхното разрешаване. Повишаване мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес. Целта на дейността е да развие интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание у учениците, чрез придобиване на иновативно, креативно и практическо мислене в начина си на живот.

 

 

 


 

 

"Езиковед"

 

 

Развиване на ключови компетентности, придобиване на по голяма увереност и насърчаване в бъдеща социална, професионална и личностна реализация на учениците – езиковеди чрез мутимидиини продукти, казуси, ситуационни игри. Създаване на позитивна среда и повишаване на образователните постижения на учениците.

 

 

 

 


 

 

"Шахмат без граници"

 

 

Информация