ПРОЕКТ BG05M20P001-2.011-0001 "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"

учебна 2019/2020 година

 

Група/клас Програма за допълнително обучение по... Ръководител
1 I Български език и литература Гина Калева
2 I Математика Гюлтен Хюсеин
3 II Математика Фатме Хасан
4 II Български език и литература Иван Петков
5 III Български език и литература Павлета Каменска
6 III Математика Гюлсюм Кадир
7 IV Български език и литература Иванка Калудова
8 IV Математика Мюджеля Билял
9 Va Български език и литература Десислава Кесова
10 Български език и литература Десислава Кесова
11 Va Математика Радина Кенова
12 Математика Джеврие Якуб
13 VI I-ва Български език и литература Гергана Бялкова
14 VI II-ра Български език и литература Яшарие Балджи
15 VI Математика Минюрие Сюлейман
16 VII Английски език Галина Атанасова
17 VII I-ва Български език и литература Димо Парушев
18 VII II-ра Български език и литература Хурие Бекир
19 VII I-ва Математика Кадрие Салибрямова
20 VII II-ра Математика Исмаил Селим
21 VIII I-ва Български език и литература Фатме Смаил
22 VIII II-ра Български език и литература Ваня Пеева
23 VIII III-та Български език и литература Ваня Пеева
24 VIII Истории и цивилизации Маргарита Чолакова
25 VIII Химия и опазване на околната среда Павлинка Русева
26 VIII Физика и астрономия Мария Димитрова
27 IX I-ва Български език и литература Фатме Смаил
28 IX II-ра Български език и литература Яшарие Балджи
29 IX Химия и опазване на околната среда Иванка Атанасова
30 IX Физика и астрономия Мария Димитрова
31 Xб I-ва Български език и литература Златка Димитрова
32 Xв II-ра Български език и литература Златка Димитрова
33 X Философия Теодора Тодорова
34 X Математика Джеврие Якуб
35 XIа I-ва Биология и здравно образование Анифе Хасан
36 XIв II-ра Биология и здравно образование Анифе Хасан
37 XIб I-ва Български език и литература Светослава Бицкова
38 XIв II-ра Български език и литература Светослава Бицкова
39 XIIa I-ва Български език и литература Русанка Германова
40 XIIa II-ра Български език и литература Русанка Германова
41 XII I-ва Биология и здравно образование Мария Чанева
42 XII II-ра Биология и здравно образование Мария Чанева
43 XIIв I-ва География и икономика Емине Али
44 XIIв II-ра География и икономика Емине Али

 

Информация