Заявление за полагане на изпит от НВО по Информационни технологии в края на 10 клас
Заявление за полагане на изпит от НВО по чужд език в края на 10 клас
Информация за приемане , преместване на ученици в държавните и в общинските училища

ИНФОРМАЦИЯ

Заявление за приемане на ученици в първи клас
Заявление за приемане на  ученици в пети клас
Заявление за преместване

Информация за издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Заявление за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Информация за издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Заявление за издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Информация за издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Заявление за издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
Информация за издаване на диплома за средно образование
Информация за издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
Заявление за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ) 
Служебна бележка за ПОДАДЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ)

Информация за издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Служебна бележка за ДОПУСКАНЕ до държавни зрелостни изпити (ДЗИ) 

Информация за издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

Информация за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование ( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

 

Информация