Обява за работно място за образователен медиатор и/ или социален работник в средно училище "Елин Пелин" - с. Руен
Обява за работно място за образователен медиатор и/ или социален работник в средно училище "Елин Пелин" - с. Руен
Процедура за подбор на образователен медиатор и/ или социален работник в средно училище "Елин Пелин", с. Руен

 

 

 

ПРОЕКТ BG05M20P001-2.011-0001 "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"

учебна 2020/2021 година

 

Клас Група за допълнително обучение по... Ръководител
1 I Български език и литература Иванка Калудова
2 I Математика Мюджеля Билял
3 II Български език и литература Гина Калева
4 II Математика Гюлтен Хюсеин
5 III Български език и литература Иван Петков
6 III Математика Севда Плахова
7 IV Български език и литература Гюлсюм Кадир
8 IV Математика Павлета Каменска
9 V Български език и литература Димо Парушев
10 V Човекът и природата Фатме Муса
11 V Български език и литература Димо Парушев
12 VI Български език и литература Елена Жекова
13 VI Математика Минюрие Сюлейман
14 VI Български език и литература Елена Жекова
15 VI Английски език Емне Ибрям
16 VII Български език и литература Гергана Бялкова
17 VII Математика Кадрие Салибрямова
18 VII Български език и литература Гергана Бялкова
19 VII Математика Кадрие Салибрямова
20 VII Български език и литература Хурие Бекир
21 VII Математика Минюрие Сюлейман
22 VIII Български език и литература Виолета Станчева
23 VIII Биология и здравно образование Мария Чанева
24 VIII Български език и литература Виолета Станчева
25 VIII Химия и опазване на околната среда Иванка Атанасова
26 VIII Български език и литература Хурие Бекир
27 VIII Химия и опазване на околната среда Фатме Муса
28 VIII Български език и литература Ренета Матева
29 VIII География и икономика Емине Али
30 IX Български език и литература Даниела Георгиева
31 IX Химия и опазване на околната среда Иванка Атанасова
32 IX Английски език Емне Ибрям
33 IX Химия и опазване на околната среда Павлинка Русева
34 IX Философия Теодора Тодорова
35 IX Физика и астрономия Мария Димитрова
36 IX История и цивилизации Маргарита Чолакова
37 IX География и икономика Тайбе Хюсеин
38 X Български език и литература Фатме Смаил
39 X Математика Исмаил Селим
40 X Български език и литература Фатме Смаил
41 X Математика Исмаил Селим
42 X Български език и литература Татяна Чорбаджийска
43 X Математика Росица Иванова
44 X Български език и литература Татяна Чорбаджийска
45 X Математика Росица Иванова
46 XI Български език и литература Златка Димитрова
47 XI Биология и здравно образование Григор Йончев
48 XI Български език и литература Златка Димитрова
49 XI Биология и здравно образование Мария Чанева
50 XI Български език и литература Русанка Германова
51 XI География и икономика Тайбе Хюсеин
52 XII Български език и литература Русанка Германова
53 XII Биология и здравно образование Анифе Хасан
54 XII Български език и литература Светослава Бицкова
55 XII Биология и здравно образование Анифе Хасан
56 XII Български език и литература Светослава Бицкова
57 XII География и икономика Емине Али

 

Информация