Обява за работно място за образователен медиатор и/ или социален работник в средно училище "Елин Пелин" - с. Руен
Обява за работно място за образователен медиатор и/ или социален работник в средно училище "Елин Пелин" - с. Руен
Процедура за подбор на образователен медиатор и/ или социален работник в средно училище "Елин Пелин", с. Руен

 

 

 

ПРОЕКТ BG05M20P001-2.011-0001 "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"

учебна 2020/2021 година

 

Клас Група за допълнително обучение по... Ръководител
1 Български език и литература Гюлсюм Кадир
2 Математика Гюлсюм Кадир
3 Iа, б Български език и литература Павлета Каменска
4 IIа Математика Мюджеля Билял
5 IIб Български език и литература Иванка Калудова
6 IIб Математика Иванка Калудова
7 IIIа, б Български език и литература Гина Калева
8 IIIа, б Математика Гюлтен Хюсеин
9 IVа, б Български език и литература Иван Петков
10 IVа, б Математика Севда Плахова
11 Български език и литература Станислава Стаматова
12 Математика Кадрие Салибрямова
13 VIа Български език и литература Виолета Станчева
14 VIб Български език и литература Наташа Паспалева
15 VIIа Български език и литература Станислава Стаматова
16 VIIа Математика Джеврие Якуб
17 VIIб Български език и литература Наташа Паспалева
18 VIIб Математика Джеврие Якуб
19 VIIIа Български език и литература Светослава Бицкова
20 VIIIб Български език и литература Светослава Бицкова
21 VIIIв Български език и литература Елена Жекова
22 VIIIг Български език и литература Елена Жекова
23 IХа Български език и литература Виолета Станчева
24 IХб Български език и литература Виолета Станчева
25 IХв Български език и литература Хурие Бекир
26 IХв Математика Кадрие Салибрямова
27 IХг Български език и литература Хурие Бекир
28 Ха Български език и литература Татяна Чорбаджийска
29 Ха Математика Исмаил Селим
30 Български език и литература Димо Парушев
31 Математика Исмаил Селим
32 Български език и литература Лора Станчева
33 Математика Минюрие Сюлейман
34 Български език и литература Лора Станчева
35 Математика Минюрие Сюлейман
36 XIа Български език и литература Наташа Паспалева
37 XIб Български език и литература Фатме Смаил
38 XIв Български език и литература Фатме Смаил
39 XIг Български език и литература Татяна Чорбаджийска
40 XIIа Български език и литература Златка Димитрова
41 XIIб Български език и литература Хурие Бекир
42 XIIв Български език и литература Златка Димитрова

 

Информация